Тия дни водих една интересна лекция, в която демонстрирах на живо в рамките на 2 часа как се пише играта змия на конзолата. Използвах езика C#. Студентите ми казваха какво искат да има в играта, аз им го писах на живо и им обяснявах кое как работи. Много фирми използват точно тази игра, за да подбират програмистите си. Казват им: "седни тук, имаш 30 минути напиши ми играта змия" и после според бързината и качеството на кода решават кой кандидат става и кой не. Тук съм качил цялото видеото от лекцията, заедно със сорс кода на змията.
Приятно гледане ;)

Видео

Код на играта

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading;

namespace JustSnake
{
  struct Position
  {
    public int row;
    public int col;
    public Position(int row, int col)
    {
      this.row = row;
      this.col = col;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      byte right = 0;
      byte left = 1;
      byte down = 2;
      byte up = 3;
      int lastFoodTime = 0;
      int foodDissapearTime = 8000;
      int negativePoints = 0;

      Position[] directions = new Position[]
      {
        new Position(0, 1), // right
        new Position(0, -1), // left
        new Position(1, 0), // down
        new Position(-1, 0), // up
      };
      double sleepTime = 100;
      int direction = right;
      Random randomNumbersGenerator = new Random();
      Console.BufferHeight = Console.WindowHeight;
      lastFoodTime = Environment.TickCount;

      List< Position > obstacles =
        new List< Position >()
      {
        new Position(12, 12),
        new Position(14, 20),
        new Position(7, 7),
        new Position(19, 19),
        new Position(6, 9),
      };
      foreach (Position obstacle in obstacles)
      {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
        Console.SetCursorPosition(
          obstacle.col,
          obstacle.row);
        Console.Write("=");
      }

      Queue< Position > snakeElements =
        new Queue< Position >();
      for (int i = 0; i <= 5; i++)
      {
        snakeElements.Enqueue(new Position(0, i));
      }

      Position food;
      do
      {
        food = new Position(
          randomNumbersGenerator.Next(0,
            Console.WindowHeight),
          randomNumbersGenerator.Next(0,
            Console.WindowWidth));
      }
      while (snakeElements.Contains(food) ||
          obstacles.Contains(food));
      Console.SetCursorPosition(food.col, food.row);
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
      Console.Write("@");

      foreach (Position position in snakeElements)
      {
        Console.SetCursorPosition(
          position.col,
          position.row);
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGray;
        Console.Write("*");
      }

      while(true)
      {
        negativePoints++;

        if (Console.KeyAvailable)
        {
          ConsoleKeyInfo userInput = Console.ReadKey();
          if (userInput.Key == ConsoleKey.LeftArrow)
          {
            if (direction != right) direction = left;
          }
          if (userInput.Key == ConsoleKey.RightArrow)
          {
            if (direction != left) direction = right;
          }
          if (userInput.Key == ConsoleKey.UpArrow)
          {
            if (direction != down) direction = up;
          }
          if (userInput.Key == ConsoleKey.DownArrow)
          {
            if (direction != up) direction = down;
          }
        }

        Position snakeHead = snakeElements.Last();
        Position nextDirection = directions[direction];

        Position snakeNewHead = new Position(
          snakeHead.row + nextDirection.row,
          snakeHead.col + nextDirection.col);

        if (snakeNewHead.col < 0)
          snakeNewHead.col = Console.WindowWidth - 1;
        if (snakeNewHead.row < 0)
          snakeNewHead.row = Console.WindowHeight - 1;
        if (snakeNewHead.row >= Console.WindowHeight)
          snakeNewHead.row = 0;
        if (snakeNewHead.col >= Console.WindowWidth)
          snakeNewHead.col = 0;

        if (snakeElements.Contains(snakeNewHead)
          || obstacles.Contains(snakeNewHead))
        {
          Console.SetCursorPosition(0, 0);
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.WriteLine("Game over!");
          int userPoints =
            (snakeElements.Count - 6) * 100 -
            negativePoints;
          //if (userPoints < 0) userPoints = 0;
          userPoints = Math.Max(userPoints, 0);
          Console.WriteLine("Your points are: {0}",
            userPoints);
          Console.ReadLine();
          return;
        }

        Console.SetCursorPosition(
          snakeHead.col,
          snakeHead.row);
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGray;
        Console.Write("*");

        snakeElements.Enqueue(snakeNewHead);
        Console.SetCursorPosition(
          snakeNewHead.col,
          snakeNewHead.row);
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
        if (direction == right) Console.Write(">");
        if (direction == left) Console.Write("<");
        if (direction == up) Console.Write("^");
        if (direction == down) Console.Write("v");


        if (snakeNewHead.col == food.col &&
          snakeNewHead.row == food.row)
        {
          // feeding the snake
          do
          {
            food = new Position(
              randomNumbersGenerator.Next(0,
                Console.WindowHeight),
              randomNumbersGenerator.Next(0,
                Console.WindowWidth));
          }
          while(snakeElements.Contains(food) ||
            obstacles.Contains(food));
          lastFoodTime = Environment.TickCount;
          Console.SetCursorPosition(
            food.col,
            food.row);
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
          Console.Write("@");
          sleepTime--;

          Position obstacle = new Position();
          do
          {
            obstacle = new Position(
              randomNumbersGenerator.Next(0,
                Console.WindowHeight),
              randomNumbersGenerator.Next(0,
                Console.WindowWidth));
          }
          while(snakeElements.Contains(obstacle) || 
            obstacles.Contains(obstacle) ||
            (food.row != obstacle.row &&
            food.col != obstacle.row));
          obstacles.Add(obstacle);
          Console.SetCursorPosition(
            obstacle.col,
            obstacle.row);
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
          Console.Write("=");
        }
        else
        {
          // moving...
          Position last = snakeElements.Dequeue();
          Console.SetCursorPosition(last.col, last.row);
          Console.Write(" ");
        }

        if (Environment.TickCount - lastFoodTime >=
          foodDissapearTime)
        {
          negativePoints = negativePoints + 50;
          Console.SetCursorPosition(food.col, food.row);
          Console.Write(" ");
          do
          {
            food = new Position(
              randomNumbersGenerator.Next(0,
              Console.WindowHeight),
              randomNumbersGenerator.Next(0,
              Console.WindowWidth));
          }
          while (snakeElements.Contains(food) ||
            obstacles.Contains(food));
          lastFoodTime = Environment.TickCount;
        }

        Console.SetCursorPosition(food.col, food.row);
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
        Console.Write("@");

        sleepTime -= 0.01;

        Thread.Sleep((int)sleepTime);
      }
    }
  }
}