Видео на тема "Графи и алгоритми върху тях". Част от темите в лекцията са:

  • Дефиниция за графи и терминология
  • Представяне на графи в паметта на компютъра
  • Алгоритми за обхождане на граф (BFS и DFS)
  • Свързаност в графи
  • Алгоритъм на Дийкстра
  • Топологично сортиране в графи
  • Алгоритъм на Прим
  • Алгоритъм на Крускал

Приятно гледане :)